Obchodní podmínky

Fyzická osoba - podnikatel Kateřina Mestická se sídlem podnikání Dr. Milady Horákové 496/27, 77900, identifikační číslo: 88031021 zapsané v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.kniharka.cz a individuálního prodeje na zakázku.

Část "A" - Spotřebitel

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Kateřiny Mestické, se sídlem Dr. Milady Horákové 496/27, Olomouc, 77900 ,identifikační číslo: 88031021, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího či na základě individuální objednávky od kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kniharka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.kniharka.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Těmito obchodními podmínkami jsou upravena vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávající  se v obchodním vztahu řídí právními předpisy – zejména občanským zákoníkem, a to v plném rozsahu. Kupující svým potvrzením objednávky souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami.   

1.3. Tyto obchodní podmínky prodejce KNIHAŘKA (dále jen „prodávající“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní obchodu.     

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Informace o zboží a cenách

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním emailu na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy
a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.       

3.10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém obchodu KNIHAŘKA je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém obchodu KNIHAŘKA.

3.11. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.12. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3.13. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím od přepravce.

3.14. Kupujícímu je vystavena elektronická faktura, která je vystavená ve vlastním účetním programu prodejce KNIHAŘKA. Faktura přijde kupujícímu elektronickou poštou. Na vyžádání může být odeslána tištěná faktura spolu se zbožím.

3.15. Tato faktura zároveň slouží jako dodací list. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

3.16. Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v sekci 11.

3.17. V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v sekci 11.

4.2. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.   

4.3. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno doporučeně do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

4.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.7.1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

4.7.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4.7.3.v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4.8. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4.9. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

4.10. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.11. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.12. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.13. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.14. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.15. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

5.2. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

5.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky na účet prodávajícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.     

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na vyžádání lze zaslat tištěnou fakturu v zásilce.

6. Zákaznický účet
6.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

6.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

6.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

6.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

6.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Platební podmínky a dodání zboží

7.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801258887/2010, vedený u Fio banky

7.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

7.4. Zboží je kupujícímu dodáno:
- na adresu určenou kupujícím objednávce

7.5. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

7.6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží pouze na vyžádání.

7.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8. Práva a povinnosti prodávajícího

8.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

8.2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

8.3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

9. Práva a povinnosti kupujícího

9.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

9.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v sekci 11.

9.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím trpí vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Dodací podmínky

10.1. Objednávky jsou kupujícím doručovány skrze Zásilkovnu či jiným uvedeným dopravcem.

10.2. U zásilkovny je cena určena způsobem zaslání zásilky. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

10.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

11. Zboží na zakázku

11.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

11.2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

11.3. Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem smluvní vztah. Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

11.4. Při zrušení objednávky nebude záloha vrácena, pokud již započala výroba. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně. Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

11.5. Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.

11.6. Na ostoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od dodání nemá zákazník nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v sekci 10.

12. Práva z vadného plnění

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).   

12.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

    - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,

    - má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

    - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí

      nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

    - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku

      nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

    - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

    - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.3. Ustanovení uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží

způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

13. Reklamační řád

13.1. Doba 

Doba, po kterou může kupující uplatnit svůj nárok plynoucí z odpovědnosti prodejce za vady výrobků je 24 měsíců.Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. 

13.2. Způsob reklamace 

Reklamací se pro účely těchto podmínek a smluvních vztahů vznikajících na základě nich rozumí uplatnění nároku zákazníka z odpovědnosti za vady zboží. Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

13.3.V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

13.4. Provedení reklamace

Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí, a to ihned, ve složitých případech do 3 dnů.

13.5. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

13.5. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

13.6. Na co nelze uplatnit reklamaci

Prodávající upozorňuje kupujícího, že produkty jsou vyrobeny ruční výrobou, u které nelze plně zaručit souměrnost a přesnost jako při průmyslové výrobě. Tento aspekt nemá vliv na řádné používání výrobku a nemůže být reklamován. 

13.7. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k použití, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami či jinými vnějšími vlivy. 

14. Mimosoudní řešení sporů

14.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

14.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14.4. Kupující se také může podat žádost online skrze formulář Consumer dispute resolution, který žádost odešle na ČOI. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

15. Vrácení zboží

15.1. Kupující má ze zákona (§1829 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, 
a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.   

15.2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů. Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu (viz sekce 11).


16. Závěrečná ustanovení 

16.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

16.2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

16.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

16.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

16.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

17. Podmínky kurzů

17. 1. Kurzy a workshopy se uskuteční v případě, pokud se naplní minimální kapacita 4 účastníků.
Účastníci se mohou na kurz registrovat pomocí objednávky do naplnění maximální kapacity, která bude definována v detailu 
u jednotlivého kurzu či workshopu. 

17. 2. Účastníkovi přijde po registraci potvrzení účasti na email spolu s potřebnými informacemi.
Týden před akcí se závazně potvrdí termín a konání kurzu či workshopu.

17. 3. Před každým kurzem či workshopem proběhne poučení o bezpečnosti, manipulaci s nástroji a stroji.

17. 4. Pro daný kurz je vždy definovaná věková kategorie a úroveň pokročilosti. Kurzy pro děti od 12 – 15 let. Kurzy pro dospělé od 16 let.

17. 5. Uhrazením objednávky je místo na kurzu oficiálně rezervované.

17. 6. V případě zrušení kurzu či workshopu ze strany organizátora se domluví náhradní termín.

17. 7. V případě zrušení účasti ze strany účastníka je povinen tuto skutečnost nahlásit co nejdřív na email kniharka@kniharka.cz, aby se mohl najít náhradník anebo najít za sebe náhradu.

17. 8. Vrácení peněz v případě zrušení účasti:
        -  6-15 dní před konáním: vrácení 100 % z ceny objednávky
        -  4-6 dní před konáním: 50 % z ceny objednávky
        -  0-3 dny před konáním: 0 % z ceny objednávky

17. 9. Na kurz či workshop lze uplatnit dárkový poukaz. 

18. Podmínky k dárkovému poukazu

18. 1. Platnost je definovaná u poukazu.

18. 2. Lze jej uplatnit na veškeré nabízené zboží a služby v eshopu www.kniharka.cz

18. 3. Dárkový poukaz je přenosný.

18. 4. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost a lze ho uplatnit i na zlevněné zboží.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 25.5. 2018. | Poslední aktualizace 27. 7. 2022 | KNIHAŘKA©

Část „B“ – firmy. 

1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky část „B“ (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy při dodávkách Produktů definovaných níže Kateřinou Mestickou., IČ 88031021, se sídlem Dr. Milady Horákové 496/27, Olomouc, 77900 .(dále jen „Prodávající“) obchodnímu partnerovi-kupujícímu, který není spotřebitelem (dále jen „Kupující“), uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Prodávajícím. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.2. Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání produktů ze sortimentu uvedeného i neuvedeného na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „Produkty“) prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů, objednávky zaslané e-mailem či telefonicky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a jsou v aktuálním znění nedílnou součástí individuální kupní smlouvy. 

1.3. Prodávající dodává Produkty na základě elektronické, osobní či telefonické objednávky a specifikace kupujícího z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky.

2. Definice základních pojmů 

Objednávka: znamená přijetí poptávky od Kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 3. čl. 1 těchto Obchodních podmínek 
Potvrzení Objednávky: znamená sdělení zprávy Kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva 
Smluvní partner Prodávajícího: znamená subjekt, se kterým má Prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého nakupuje Produkty. 

3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy 

3.1. Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky. 

3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází při Potvrzení závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. 

3.3. Kupující je Prodávajícím o přijetí Objednávky automaticky informován emailem, nebo telefonicky na Kupujícím uvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté Objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proformafaktury v požadovaném termínu od data objednání. 

3.4. Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení Objednávky.

4. Dodací podmínky 

4.1. Místem plnění je sídlo Kupujícího popř. adresa uvedená v Objednávce. 

4.2. Za dodání Produktů se považuje jejich předání prvému dopravci k přepravě pro Kupujícího, není-li Stranami dohodnuto jinak. 

4.3. Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Produkty Kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dnů od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 1 měsíce (u Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty Kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy. 

4.4. O stavu objednávky bude kupující informován prodávajícím prostřednictvím emailu.

4.5. Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech. 

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští Objednávky daného Kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z legislativních důvodů není možné vyhovět telefonickým žádostem). Přeplatek musí být Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet Kupujícího. Nedodané Produkty již nebudou dále evidovány v Objednávce a nebudou automaticky zaslány. 

5. Kupní cena, daňové doklady, platební podmínky 

5.1. Prodávající nabízí Kupujícímu Produkty za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění Objednávky Produktů, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může Kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen.

5. 2. U prodejních cen, může docházet ke změnám. Pro Kupujícího je vždy platná cena v okamžiku objednání nebo cena dohodnutá v návrhu.

5. 3. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Produkty v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů Prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené Produkty nebo ceny Produktů dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

5. 4. V případě nákupu Produktů prostřednictvím webového rozhraní, e-mailové Objednávky, jsou pro Kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky Prodávajícím, nebude-li u některých Produktů dodatečně dohodnuto jinak. 

5. 6. Za dodávku Produktů dle požadavku Kupujícího zaplatí Kupující Prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit: 

- převodním příkazem na účet Prodávajícího u Fio banky, a.s. číslo účtu 88031021 v měně Kč (CZK).

5. 7. Při platbě zálohově dopředu je Kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 14 dnů od objednání. V případě že Prodávající neobdrží úhradu do 1 měsíce od objednání je Objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou Objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi Prodávajícího, poštovné atd.). 

5. 8. Podkladem pro platby za odebrané Produkty je daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak. 

5.9. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být Prodávajícím řádně identifikována. 

6. Přechod nebezpečí škody na Produktech 

6.1. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího odeslat Produkty do místa určeného Kupujícím, je dodání Produktů uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním Produktů prvnímu přepravci přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Produktech. 

6.2. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího dodat zboží do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na Produktech na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na Produktech při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět Kupující.

6.3. Při předání Produktů v prodejním místě Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím Produktů. Převzetí Produktů Kupující potvrdí svým podpisem na faktuře - daňovém dokladu. 

7. Reklamační podmínky, odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Není-li dále stanoveno jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

7.2. Kupující je povinen prohlédnout Produkty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Produktech. 

7.3. Při osobním odběru je Kupující povinen prohlédnout Produkty neprodleně při jejich převzetí. Zjistí-li u Produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit Prodávajícímu. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí 

7.4. Při dodání Produktů Kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Produktů do 3 pracovních dnů od převzetí Produktů od přepravní služby. V případě, že Produkty jsou poškozené nebo neúplné je Kupující povinen dodat Prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše Kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Produktů je Kupující oprávněn požadovat dodání náhradních Produktů jen tehdy, jestliže vadné Produkty budou vráceny Prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí. 

7.5. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Produktů. 

7.6. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že u produktů upravené na přání nelze odstoupit od kupní smlouvy.

8. Ochrana osobních dat 

8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOOÚ“), a to v databázi Prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 ZoOOÚ. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Všechny dodávky Produktů realizované jednotlivou kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované Produkty a jejich cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a kupujícím. 

9.2. Jednotlivé písemné kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení. 

9.3. Jakékoliv dodatky Rámcové kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí. 

9.4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí. 

9.5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny. 

9.6. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Rámcové kupní smlouvy či její části. 

9.7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností z Rámcové kupní smlouvy. 

9.8. Všechny smluvní vztahy, které mezi Prodávajícím a Kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami. 

9.9. Jednotlivé popisy a fotografie Produktů jsou informativní a mohou tedy podléhat obsahovým změnám. 

10. Licence 

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Kupujícímu vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat. 

Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do jakýchkoliv autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty. 

11. Platnost Obchodních podmínek 

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, 

též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

11.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

16.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 25.5. 2018. | Poslední aktualizace 27.7. 2022 | Knihařka©