Reklamační řád

Doba 
Doba, po kterou může kupující uplatnit svůj nárok plynoucí
z odpovědnosti prodejce za vady výrobků je 24 měsíců.
Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. 

Způsob reklamace 
Před samotnou reklamací nejprve kontaktujte prodávajícího na email kniharka@kniharka.cz (předmět: reklamace + jméno).
Popište problém reklamovaného předmětu a přiložte fotografii vady.
Můžete vyplnit Reklamační formulář (klikněte pro stažení). Přiložte jej do emailu a balíčku.
Při uplatnění reklamace je nutno odeslat předmět poštou na adresu prodejce.
Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

Adresa: Kateřina Mestická, Dr. Milady Horákové 496/27, Olomouc, 77900.
Balíček označte slovem "Knihařka - reklamace zboží".
Dejte prosím vědět, že balíček odesíláte a pošlete číslo zásilky.

Můžete jej zaslat na adresu nebo ještě lépe do Zásilkovny: Olomouc Zeyerova.
Kontaktní email: kniharka@kniharka.cz

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu
přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží (nejlevnější možný způsob dopravy).
V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak,
aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního
a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Provedení reklamace
Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu
buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou
a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí, a to ihned, ve složitých případech do 3 dnů.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí
reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým
způsobem (písemně nebo emailem).

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli
částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Na co nelze uplatnit reklamaci
Prodávající upozorňuje kupujícího, že produkty jsou vyrobeny ruční výrobou,
u které nelze plně zaručit souměrnost a přesnost jako při průmyslové výrobě.
Tento aspekt nemá vliv na řádné používání výrobku a nemůže být reklamován. 

Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení a vady způsobené: 
neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k použití, mechanickým 
poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami či jinými vnějšími vlivy. 

Vrácení zboží
Kupující má ze zákona (§1829 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené
přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, 
a to do 14 dnů od převzetí zboží.
Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.   

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího
prodeje. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů. 
Zboží na zakázku / na míru nelze vrátit. 

Mimosoudní řešení sporů
Prodávající informuje spotřebitele, že se v případě neuznané reklamace může obrátit 
na Českou Obchodní Inspekci (www.coi.cz) se žádostí o mimosoudní řešení sporů.

Kupující se také může podat žádost online skrze formulář Consumer dispute resolution,
který žádost odešle na ČOI. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show